sklep nieczynny

Zwroty i reklamacje

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i zwrócić towar na zasadach:

 • Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Sklep Internetowy OleumMed.pl, ul. Gąbińska 9/67, 01-703 Warszawa lub sklep@oleummed.pl. Klient może poprosić Sklep o formularz wniosku odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Sklep Internetowy OleumMed.pl, ul. Gąbińska 9/67, 01-703 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności , jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 • Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Towar zakupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli:

 • Posiada wady stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 • Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, (chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie) albo żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 • Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sklep Internetowy OleumMed.pl ul. Gąbińska 9/67, 01-703 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep OleumMed.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 • W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.